lørdag 25. juni 2016

Formativ vurdering med digitale tester (oppgave 1, modul 8) 

Elevundersøkelse
Gjennom noen år har mange trinn på vår skole gjennomført en digital elevundersøkelse på Fronter. Undersøkelsen tas i forkant av elevsamtalen og det overordnede målet med testen er at både elev og lærer skal møte godt forberedt til samtalen. Spørsmålene dreier seg om fag, elevens trivsel, arbeidsinnsats og læringsmiljø generelt.

Testene gis ulikt i klassene. Noen velger å la elevene gjennomføre testen som hjemmelekse, mens andre lar elevene gjøre den på skolen. Begge måter har fordeler og ulemper. Tas testen hjemme, gis foreldrene mulighet til å påvirke resultatet, på godt og vondt. Tas testen på skolen, kan det være vanskelig å være ærlig, hvis man er redd for at medelever kan se svaret man avgir.

Gevinstene ved å benytte selve testen er likevel mange. Elevene blir gitt tid til å tenke og reflektere over egen skolehverdag. De svarer ikke bare ”fint” og ”ok” på spørsmål, men blir utfordret til å utdype svarene sine. I tillegg kan det for mange være mindre farlig å gi fra seg opplysninger om for eksempel mobbesaker til en datamaskin enn face-to-face med en lærer.

En annen fordel er at testen er lett å redigere og gjenbruke. Selv om det var jeg som i sin tid lagde testen, har mange lærere tatt den i bruk og gjort den til ”sin” ved å redigere enkelte av spørsmålene. På den måten vil testen tilpasses elevene, avhengig av alder, nivå og eventuelle andre utfordringer klassen har.

Ukelekse
Vi benytter prøveverktøyet i Fronter for å lage ukelekser i matematikk. Ukeleksene gis annenhver uke til elever på mellomtrinnet. Oppgavene gis med tanke på å repetere områder i matematikken som vi ser som spesielt viktig at eleven innehar kompetanse og ferdigheter i. Som for eksempel å beherske de fire regneartene, kunne klokka, brøk og prosent osv.

Innholdet blir presentert på en presentasjonsside i Fronter og oppgavene er laget med hjelp av prøveverktøyet. Til slutt presenteres det hele i en læringssti. Det betyr at elevene kan gis informasjon om ett eller flere emner de må lese og forstå for å klare spørsmålene på de neste sidene. Klarer de oppgavene får de belønning ved at de får et bilde av et stort smile-fjes som forteller at de kan gå videre til neste oppgave. Klarer de ikke oppgavene, får de et surt fjes og må gå tilbake for å ta samme test om igjen. Spørsmålene kommer i vilkårlig rekkefølge, noe som stiller større krav til forståelse enn til flaks.

En av de største utfordringene ved denne typen vurdering er å lage selve oppgaven. Den er kompleks og består av mange trykk. Det blir mange ”hvis” og ”dersom” for å sende elevene videre til riktig side. Dersom eleven svarer feil på alle oppgavene skal den sendes til en bestemt side, svarer den riktig så skal den sendes til en annen side. Å lage denne oppgaven er for spesielt interesserte. Men når den først er lagd er den lett å gjenbruke for andre lærere. Det er fem år siden jeg lagde ukeleksene og de benyttes fortsatt.

Pre-test i forkant av hel-og halvårsprøver
Noe jeg i lengre tid har hatt et ønske om å lage er pre-tester til blant annet Gyldendals hel- og halvårsprøvene til læreverket Multi, samt nasjonale prøver i matematikk. Jeg ser at elevenes resultater blir betraktelig høyere dersom hver enkelt elev får en tilbakemelding på faglig ståsted og blir gitt tid til å jobbe med de emnene h*n strever med i forkant av disse summative testene.

En mulig måte å gjøre dette på er å lage ulike prøver i Fronter ut fra tema, for eksempel ganging eller geometri, på bakgrunn av kompetansemålene for trinnet. Deretter kan disse kobles til presentasjonssidene som hører til emnet (disse er allerede lagt i Fronter og går i arv til neste trinn), og elevene kan selv sjekke og få umiddelbar tilbakemelding om hvordan de mestrer emnet. Det er også mulig å differensiere oppgavene ut fra nivå.

Utfordringen generelt er at det vil ta noe tid å bygge opp en god spørsmålsbank, men at det settes av tid til dette vil gjenbruksverdien vare i mange år. Utfordringen på nettopp vår skole er at vi skal bytte LMS fra Fronter til Skooler det neste halve skoleåret. Det blir derfor en spennende å se om Skoolers oppgave-verktøy vil gi oss de samme eller gjerne enda flere muligheter til å lage gode digitale formative tester.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar